Pedagogisch project

Rinkrank wil in een kunstzinnig klimaat kleuter- en lager onderwijs aanbieden, met veel aandacht voor natuur en cultuur. Die aandacht voor natuur en cultuur vloeit voort uit verbondenheid.

We kijken naar de totaliteit van het kind. De drie ontwikkelingspolen – voelen, denken en willen – zijn gelijkwaardig en we zoeken altijd naar hun samenhang en streven naar evenwicht. We willen de kinderen kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes bijbrengen vanuit een volledige betrokkenheid van het kind. Die betrokkenheid vindt een voedingsbodem in een klimaat van rust, veiligheid en vertrouwen. De verbondenheid krijgt gestalte in het kunstzinnige.

We bieden de kinderen uitdagingen, maar blijven oog hebben voor hun eigen, directe beleving. We respecteren en prikkelen lange tijd de imaginaire wereld van de kleuters, geven hen geborgenheid en laten hen langzaam hun omgeving en de ruimere wereld ontdekken. Ook in het lager onderwijs leggen we de klemtoon op de beleving van positieve waarden. Probleemoplossend leren, (maatschappelijke) analyse en kritische oordeelsvorming bij de kinderen worden voorafgegaan door inleving en verkenning op vele vlakken. Deze aanpak vereist levendigheid, creativiteit en een goede waarneming van zowel kinderen als leerkrachten. Altijd vertrekken we vanuit datgene wat het kind al is en bezit. We stimuleren kinderen in hun ontplooiing, maar daarnaast beseffen we dat groei en ontwikkeling tijd vergen en eerder begeleiding vragen dan uitstippeling. Dit alles vormt de kerngedachte van het pedagogisch project van Rinkrank. Daarbij laten we ons op een vrije manier inspireren door de pedagogische inzichten van Rudolf Steiner.

Rinkrank wil als erkende en gesubsidieerde basisschool de ontwikkelingsdoelen en eindtermen nastreven en bereiken. Naast de organisatie van de klassen per leerjaar brengen we de kinderen van verschillende leeftijden ook doelgericht bij elkaar. Werken in groep loopt vloeiend over in individuele verwerking. De leerstof van de meeste vakgebieden wordt in periodes (van een aantal weken) aangeboden. Naast deze verdiepingsmomenten, voor de kinderen een onderdompeling in de leerstof, zijn er talrijke herhalingsmomenten. Er is veel aandacht voor de kunstzinnige vakken. Dagelijks wordt er gemusiceerd. Muziek is een ‘hartopener’ en maakt de kinderen ontvankelijk. ‘Beweging’ is in het hele schoolleven terug te vinden.

Feesten markeren het verloop van het schooljaar en brengen ritme. Ze zijn sterk gericht op de natuur, de seizoenen en het (wereldwijde) culturele erfgoed. Elk feest kent een kunstzinnige voorbereiding (onder meer met toneel en muziek). De feesten zijn een sociaal gebeuren en worden meestal gevierd met de hele school samen. Op een groot aantal feesten worden ook de ouders uitgenodigd om deel te nemen, m.n. de eerste schooldag, het herfstfeest, het sint-maartensfeest, de adventsvuren ’s morgens, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, carnaval, het lentefeest, het pinksterfeest, het midzomerfeest, het eindejaarstoneel van de 6de klas, de laatste schooldag.

Individuele zorg vinden we belangrijk. We streven er naar dat alle kinderen – binnen de mogelijkheden van de school – maximale kansen krijgen om hun talenten te ontplooien. We werken samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

We werken met kwaliteitsvolle en duurzame materialen. Eenvoud en schoonheid zijn daarbij belangrijk. Ecologische zorg doordringt het schoolleven.

Participatie is voor de school een belangrijke waarde. Kinderen, leerkrachten en ouders worden betrokken bij vele beslissingen. Er wordt gestreefd naar een goede communicatie met alle betrokkenen en een duidelijke, werkzame bevoegdheidsverdeling waarbij de raad van bestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. De school staat open voor samenwerking met en initiatieven van andere scholen en instanties.